K.collect - mobilní sběr dat

Co je to systém K.collect a pro koho je určen?

Rozšiřte možnosti mobilního terminálu Zebra pomocí aplikace K.collect – softwaru pro sběr dat.

K.collect Vám po nainstalování do mobilního terminálu poskytne až 6 různých možností (procesů), jak aplikaci využívat. Jednotlivé procesy, které K.collect obsahuje byly zvoleny na základě nejčastěji poptávaných a používaných operacích týkajících se automatizovaného sběru dat s využitím čárového kódu.

Tyto procesy aplikace je možno rozšiřovat na základě Vašich požadavků. Příklady možných rozšíření jsou popsány při jednotlivých procesech a je možné je kombinovat.

1. Rychlé pořízení dat

Potřebuji snímat čárové kódy bez kontroly duplicity jeden za druhým

 • Po zvolení procesu Rychlé pořízení dat je uživateli ihned umožněno snímat čárové kódy. Nasnímaný kód se uloží do terminálu a aplikace čeká na sejmutí dalšího kódu.
 • Systém nekontroluje duplicitu sejmutých čárových kódu.
 • Po ukončení snímaní je možné data přenést prostřednictvím komunikační cradle do PC k dalšímu zpracování.
1.1. Rozšíření procesu Rychlé pořízení dat o kontrolu duplicity

Častým požadavkem při snímání čárových kódů je kontrola duplicity sejmutého kódu tak, že pokud byl sejmut kód opakovaně, uživatel je o této akci informován nejen zobrazením varovného hlášení na obrazovce mobilního terminálu, ale i zvukovou signalizací. Ta je rozdílná od běžné signalizace při obvyklém načtení čárového kódu.

1.2. Rozšíření procesu Rychlé pořízení dat o zobrazení popisu položky

Aplikace K.collect umožnuje import CSV souboru do paměti mobilního terminálu. Po importu souboru, který na řádku obsahuje čárový kód a popis, je možné po sejmutí čárového kódu tento popis zobrazit na obrazovce mobilního terminálu. Uživatel tak při snímání kontroluje, zda nasnímaná položka odpovídá popisu uvedeném na obrazovce terminálu.

1.3. Rozšíření procesu Rychlé pořízení dat o zobrazení počtu nasnímaných položek

Pro rychlou orientaci je možné na obrazovce zobrazit, kolik čárových kódů již bylo nasnímáno. 

2. Sběr dat s poznámkou

Potřebuji sejmout čárový kód a přidat doplňující informaci

 • Po zvolení procesu Sběr dat s poznámkou je uživateli umožněno snímat čárový kód. 
 • Ihned po nasnímání čárového kódu je uživatel vyzván k zadání poznámky. Je povoleno zadávat číslice, písmena i speciální znaky. Zároveň je umožněno k načtení informace použít také snímač čárového kódu.
 • Systém nekontroluje duplicitu sejmutých čárových kódů.
 • Po ukončení snímání je možné data přenést prostřednictvím komunikační cradle do PC k dalšímu zpracování, včetně zadané poznámky.
2.1. Rozšíření procesu Sběr dat s poznámkou – změna popisku Poznámka

Z hlediska snadnější pochopitelnosti popisků v aplikaci K.collect je možné je měnit dle Vašich požadavků. Například můžete přejmenovat popisek Poznámka ze standardního procesu na Šarži tak, aby byl uživatel přímo vyzván k zadání doplňující informace. Další typické názvy popisku pro doplňující informaci jsou Počet nebo Sériové číslo.

2.2. Rozšíření procesu Sběr dat s poznámkou o kontrolu počtu nasnímaných položek

Pokud importní soubor obsahuje počet kódů, který je potřeba nasnímat pro úspěšné ukončení procesu, je možné tuto informaci zobrazit na displeji mobilního terminálu. Po sejmutí čárového kódu je vyhodnoceno, zda počet sejmutých kódů nepřekročil očekávané množství sejmutí. Pokud dojde k překročení tohoto počtu, je uživatel upozorněn hláškou na displeji mobilního terminálu.

3. Sběr dat s hlavičkou

 • Po zvolení procesu Sběr dat s hlavičkou je umožněno uživateli vložit nebo sejmout číslo hlavičky, typicky číslo příjemky nebo číslo dodacího listu.
 • Potvrzením hlavičky může uživatel ihned snímat čárové kódy. Po nasnímání čárového kódu je uživatel vyzván k zadání poznámky. Je povoleno zadávat číslice, písmena i speciální znaky. K načtení informace může být použit také snímač čárového kódu.
 • Systém nekontroluje duplicitu sejmutých čárových kódů.
 • Po ukončení snímání je možné data přenést prostřednictvím komunikační cradle do PC k dalšímu zpracování. Ve výstupní struktuře je samozřejmě ke každé položce uvedeno i číslo hlavičky.
3.1. Rozšíření Sběru dat s hlavičkou o více položek

Pokud je potřeba při zadávaní hlavičky zaznamenat i jiné informace jako například SPZ kamionu, který zboží přivezl, aplikace K.collect umožňuje rozšířit hlavičku o další položku. Ve všech přidaných položkách je možné určit, zda se pro zadání dat použije snímač čárového kódu nebo se data budou zadávat ručně z klávesnice.

4. Sběr dat s hlavičkou a validací duplicit položek

Jedná se o totožný proces jako Sběr dat s hlavičkou s jednou výjimkou. Při snímání položek se kontroluje duplicita nasnímaných čárových kódů v rámci zadané hlavičky. Rozšíření o kontrolu duplicity je zařazeno ve standardním procesu, který získáte rovnou pořízením aplikace.

5. Sběr dat s hlavičkou – na položkách se zadává množství a poznámka

Variace třetího procesu, kde je po zadání hlavičky obsluha vyzvána k zadání čárového kódu položky, množství a poznámky. I v tomto procesu je zapnuta validace duplicity pro pole čárového kódu.

6. Sběr dat s hlavičkou – po načtení položky se dohledá popis v číselníku

Poslední standardní proces vyžaduje import vstupního CSV souboru, který obsahuje čárový kód a popis. Struktury importního souboru naleznete v sekci Import souborů. Chování procesu je totožné jako v procesu Sběr dat s hlavičkou s tím rozdílem, že po nasnímání čárového kódu je zobrazen příslušný popis, který je dohledán v importním souboru.

7. Import souborů

K.collect podporuje import CSV souborů. Struktura CSV souboru je k dispozici na vyžádání, typicky jsou nutné dva sloupce - čárový kód a příslušný popis, který se zobrazí po nasnímání položky v procesu č. 6. Rozšířením K.collectu je možné do aplikace importovat CSV soubory různé struktury, dle požadavků zákazníka.

8. Export souborů

Pořízená data z aplikace K.collect jsou exportována v CSV souboru do PC k dalšímu zpracování. Struktura exportního souboru je k dispozici na vyžádání. Typicky obsahuje datum a čas pořízení záznamu, načtený čárový kód a poznámku. V případě požadavku na jinou CSV strukturu souboru je aplikace K.collect připravena toto rozšíření realizovat.

Výhody a přínosy aplikace K.collect

 • výběr z 6 různých procesů
 • jednoduchá obsluha
 • možnost rozšíření řešení K.collect

Co je nutné si pořídit?

Mobilní terminál popis
MC3200
Ergonomický terminál s vestavěným snímačem čárových kódů MC3200
MC2180
Přenosný terminál malých rozměrů, vhodný pro příležitostné snímání MC2180
Licence systému K.collect

Často kladené otázky

Lze vstupní a výstupní soubory přizpůsobit?

Ano. Zakázkovou úpravou je možné změnit typ vstupních a výstupních souborů (nejčastěji CSV) a také jejich strukturu (jiný typ oddělovače, pevná délka apod.).

Co všechno lze konfigurovat zakázkovou úpravou?

Typ a struktura vstupních a výstupních souborů, procesy a jejich logické operace.

Dostanu ke standardní verzi K.collect uživatelský manuál?

Ano, manuál ke standardní verzi aplikace K.collect je součástí dodávky.

Související odkazy

Pokud Vás zaujala aplikace K.collect, kontaktujte nás pomocí formuláře.