K.manufacturing - evidence výrobních operací

Co je to systém K.manufacturing a pro koho je určen?

K.manufacturing je software vyvinutý a dodávaný společností KODYS určený pro velké i malé výrobní firmy. Jeho účelem je zejména evidence provádění a odepisování prováděných výrobních operací.

Přínosy nasazení systému evidence výrobních operací K.manufacturning        

 • značné snížení chybovosti tím, že díky automatické identifikaci zpřesňuje předávání informací přicházejících z výroby do ERP systému
 • vede k úsporám zrychlením toku informací z výroby do ERP systému
 • pomáhá eliminovat reklamace a výrobu zmetků díky přesné dosledovatelnosti každé výrobní operace pomůže odhalit slabý článek a zjednat nápravu
 • pomáhá zajistit včasné plnění objednávek tím, že manažeři mohou sledovat v reálném čase rychlost výroby, poskytuje jim data pro rozhodnutí, jimiž mohou včas odstranit hrozící problémy a skluz
 • pomáhá zvyšovat produktivitu – umožní sledování výkonnosti jednotlivých pracovníků a poskytne manažerům podklady pro lepší personální práci
 • eviduje přesně materiál a stroje použité při výrobní operaci na každý jednotlivý výrobek
 • pomáhá v řízení kvality – pomáhá zajistit dodržení posloupnosti výrobních operací dle  technologického postupu
 • napomáhá zvýšit zákaznickou spokojenost díky zvýšení kvality, snížení počtu reklamací a včasným dodávkám

Na jakých principech je systém evidence výrobních operací K.manufacturing postaven?

K.manufacturing je založen na jednom ze způsobů automatické identifikace, a to buď čárových kódech nebo RFID. Data z výroby jsou tak shromažďována přímo během výrobních procesů na pracovních stanicích, které jsou napojeny na serverovou část systému. To umožňuje sledovat manažerům rozpracovanost jednotlivých výrobních dávek v reálném čase.

Co systém evidence výrobních operací K.manufacturing umožňuje?

Jsou Vaši dělníci efektivní?

Vedoucí pracovníci pracují dále s daty uloženými během výrobních operací a následně je mohou vyhodnocovat. Ve formě grafů se tak např. dozví, jak dlouho trvalo jednotlivým pracovníkům vykonání stejné operace, nebo jak dlouho trvalo vyrobení jednoho výrobku. Kdykoliv snadno zjistí, zda se výrobní proces zrychluje, či zpomaluje. Data slouží jako podklad pro manažerské rozhodování. Systém umožní sledovat rychlost plnění objednávek v reálném čase a včas přijmout opatření, kterými se zajistí plynulost výroby a zamezí hrozícím zpožděním.

Kdo zavinil tuto reklamaci?

Označování polotovarů i hotových výrobků kódem umožňuje přesně stanovit, kdo práci na výrobku prováděl, jaké množství a typ polotovaru vstoupily do výroby, jaký dodavatel polotovar vyrobil až po finálního zákazníka. Takto sesbíraná a zpracovaná data pak slouží i při vyřizování reklamací. Podle kódu výrobní dávky rychle dohledáte všechny detailní informace o výrobě daného kusu. K.manufacturing tak vede k značným úsporám tím, že Vám umožní rychle a adresně najít nedostatky a zjednoduší cestu k jejich nápravě.

Potřebujete pomocníka pro plnění standardů kvality?

Dodržení kvality, a to od chvíle příjmu materiálu až po expedici hotových výrobků, je klíčovým faktorem úspěchu každého výrobního podniku. Nejen úseky řízení kvality ocení možnost detailní kontroly rozpracovanosti výrobních dávek. Jak to funguje? Obsluha pověřená kontrolou kvality má k dispozici přístup k systému a může kdykoli  v průběhu výrobního procesu vybrat jakoukoli výrobní dávku a zjistit, v jaké fázi výrobního procesu se právě nachází. Řešení založené na automatické identifikaci umožní výrobcům jednoduše vykazovat dodržování norem a postupů. V systému zůstává zaznamenáno, jaké položky jsou využity ke kompletaci jednotlivých výrobků a není nutné vytvářet zpětně dokumentaci. Automatickým načítáním informací ušetří dělníci čas a  mohou soustředit primárně na kvalitu.

Základní vlastnosti systému evidence výrobních operací K.manufacturing

Architektura systému K.manufacturing

 • klient / server
 • databázový server – Microsoft SQL Server 2000 nebo vyšší

Server

Serverová část, provozovaná na PC, je centrem systému. Mezi její hlavní funkce patří správa kmenových dat. Obsahuje tyto číselníky: pracovníků, výrobních operací, technologických postupů, materiálu vstupujícího do výroby a výrobních strojů použitelných při výrobě.

Další funkce: evidence rozpracovanosti výrobních dávek, komunikace s pracovními stanicemi, datové rozhraní na celopodnikový ERP systém (pokud systém neběží v autonomním režimu) vyhodnocování výstupů z výroby v podobě sestav a grafů.

Pracovní stanice

Pracovní stanice nainstalované přímo ve výrobní hale jsou vybaveny snímačem čárového kódu, případně čtečkou RFID, interní numerickou klávesnicí a grafickým LCD displejem. Snímače zrychlují a zpřesňují zadávání dat. Na displeji jsou zobrazovány pokyny a požadavky na vstup dat (např. požadavek na výběr výrobní dávky, požadavek na zadání výrobní operace, atd.). Propojení se serverovou částí je realizováno sítí ethernet nebo bezdrátovou sítí.

Provedení záznamu na pracovní stanici

Pracovník se přihlásí k pracovní stanici pomocí ID karty s čárovým kódem, příp. RFID čipem, nebo pomocí klávesnice. Veškerá následně zaznamenaná činnost na výrobní dávce, např. odepsání výrobní operace, je evidována na pracovním výkazu přihlášeného pracovníka:

 • zadání kódu výrobní dávky / zakázky
 • zadání kódu výrobní operace
 • započetí / pozastavení / ukončení výrobní operace
 • vstup materiálu do výroby
 • vstup zařízení použitých při výrobní operaci
 • evidence počtu pracovníků provádějících výrobní operaci

Související odkazy

Zaujal Vás systém K.manufacturing? Kontaktujte nás pomocí formuláře.