GDSN, EDI - Globální datová synchronizace a elektronická výměna dat

Nově Vám nabízíme konzultační služby v oblasti globální datové synchronizace.

O síti GDSN - Globální datová synchronizace

Globální síť pro datovou synchronizaci (GDSN) umožňuje výměnu kmenových dat popisujících produkty mezi obchodními partnery. Data se uchovávají v zabezpečeném elektronickém katalogu a mají standardizovanou strukturu. Urychluje a zefektivňuje se tak komunikace mezi dodavatelem a odběratelem, ulehčuje předávání informací o nových produktech a umožňuje objednávání produktů ihned po zavedení do systému s využitím EDI komunikace.  

Elektronická výměna dat (EDI)

S rozvojem komunikačních technologií se začala rozvíjet i výměna dokumentů mezi obchodními partnery v elektronické podobě. Pro výměnu obchodních dokumentů se rozšířil systém UN/EDIFACT pro elektronickou výměnu dat (EDI), který standardizuje elektronickou podobu objednávek, dodacích listů, faktur a dalších dokumentů. Pro úspěšné zavedení EDI komunikace je potřebná dohoda obchodních partnerů a synchronizace podkladových dat, číselníků s údaji o produktech. Kvůli rozmanitosti používaných informačních systémů a často problematické dohodě nad parametry produktů pro synchronizaci vznikla potřeba standardizace.  

Systém GDSN

Podstatou systému globální datové synchronizace je zajištění rychlé výměny kmenových dat v požadované kvalitě (formální, ne obsahové). Systém GDSN určuje standard v popisu produktu, zavádí jednotnou strukturu dat a odstraňuje tím nutnost dohody na způsobu komunikace mezi dvěma obchodními partnery. Při větším počtu obchodních partnerů tak představuje významnou úsporu času potřebného na zavedení elektronické komunikace.

Pro efektivní komunikaci je důležitá kvalita kmenových dat, které poskytovatel ukládá do systému. Tyto data tvoří základ pro navazující procesy v logistickém řetězci. Poskytovatel zodpovídá za obsahovou kvalitu dat.

Základní pilíře GDSN

  • GDSN standardy – určení pravidel komunikace, identifikace subjektů a systém validací ukládaných dat.
  • Elektronické katalogy – datová úložiště, kde se ukládají kmenová data o produktech, určená ke sdílení se všemi nebo pouze s vybranými partnery. Elektronické katalogy jsou základem systému GDSN.
  • Globální registr – celosvětový katalog a vyhledávač, kde jsou uloženy základní informace o produktech, vlastnících dat a cílových trzích. Vytváří vazbu mezi elektronickými katalogy.

Proces datové synchronizace 

1.  Vložení dat do katalogu – Dodavatel produktu vloží kmenová data do zdrojového katalogu a vybere možnosti jejich sdílení – partnery, cílový trh. 

2.  Registrace dat – Po uložení dat do elektronického katalogu se automaticky uloží sedm základních atributů produktu do globálního katalogu. 

3.  Požadavek na vyhledání dat – Odběratel zadá požadavek na vyhledání dat ve svém cílovém katalogu. Požadavek se přenese do Globálního registru a ten předá požadavek zdrojovému katalogu výrobce. Zdrojový katalog zajistí odeslání informací o výrobcích cílovému katalogu (odběrateli). 

4. Zaslání dat – Probíhá synchronizace dat mezi zdrojovým a cílovým katalogem. Jde o přímou cestu, Globální registr do synchronizace nevstupuje. 

5.  Potvrzení/zamítnutí dat – potvrzení přenosu dat probíhá automaticky na straně cílového katalogu. Odběratel má pak možnost fyzicky potvrdit nebo zamítnout přijatá data včetně důvodu zamítnutí.  

Pokud dodavatel provede změny dat v zdrojovém katalogu, automaticky se přenesou do cílového katalogu odběratelů, kteří pak mají aktuální informace o výrobku ve svém katalogu. Odpadá tak zdlouhavý postup výměny papírových formulářů, případně přepisování informací o produktu do informačního systému z faxu nebo mailu.

Související odkazy

Pro objednání konzutace v oblasti GDSN kontaktujte pomocí formuláře.