Jak efektivně řídit sklad?

V dnešní době je rozvoj firem spojen s neustálým tlakem na zvyšování efektivity práce, což se přirozeně vztahuje i na jakoukoliv firmu, která provozuje distribuční centrum nebo sklad. Základem jakékoliv činnosti je, že musí být efektivně organizována a řízena. Často se setkáváme se situací, kdy činnost skladu není nijak výrazně řízena, a přesto sklad pracuje relativně efektivně.

Image
blog - kodys - wms
Řešení řízeného skladu minimalizuje chybovost, zrychlí průchod zboží a zpřehlední stav vašich zásob.

V těchto případech je činnost skladu založena na zkušených zaměstnancích, kteří znají sklad nazpaměť a jsou schopni skladové operace vykonávat téměř naslepo. Co když ale takovýto pracovník z firmy odejde nebo dlouhodobě onemocní? V takové situaci nastává výrazný pokles produktivity práce, protože odešlo know-how spolu se zaměstnancem a dokonalé zaškolení nového pracovníka trvá i několik měsíců. Z tohoto důvodu je důležité, aby činnost skladu byla řízena určitým systémem. Ano, v tomto případě se jedná o systém řízeného skladu, neboli WMS (warehouse management system). WMS řídí a organizuje všechny činnosti ve skladu. Jinak řečeno, sklad je řízen systémem, nikoliv skladníky.

Mapa skladu

Velmi zjednodušeně lze práci ve skladu shrnout do těchto operací: příjem na sklad a zaskladnění -> přeskladnění v rámci skladu -> vychystání zboží a expedice. Skladník tedy potřebuje vědět odkud, kam a v jakém množství má se zbožím manipulovat. Proto je nezbytné mít jednotlivá skladová místa jednoznačně označená, tzn. že se musí vytvořit mapu skladu. V rámci této mapy se obvykle zohledňuje logické členění skladu podle typu skladovaného zboží a dále na jednotlivé zóny a uličky. Důležité je následné označení skladu tak, aby bylo pro skladníka co nejvíce srozumitelné, aby po skladu zbytečně nebloudil. Pro označení jednotlivých uliček nebo zón se nejčastěji využívá podlahové značení nebo pomocí závěsných značek upevněných na stropní konstrukci.

Při označení jednotlivých skladových pozic na regálech je nutné zohlednit technologii, která bude v rámci WMS využívána. Při využití mobilních terminálů se skladové pozice obvykle označují, kromě okem čitelné informace, také čárovým kódem. Při využití hlasového rozpoznání je vhodné pozice označit i tzv. kontrolním číslem, kterým skladník potvrzuje správnost lokace.

Automatická identifikace ve skladech

Systém řízeného skladu (WMS) řídí činnost tak, aby byly co nejefektivnější. Aby se zrychlila práce skladníků a omezila jejich chybovost, využívají se různé metody automatické identifikace. Nejčastější a nejlevnější je využití čárových kódů. Skladník je vybaven mobilním terminálem, který je bezdrátově napojen na WMS. Na displeji terminálu dostává skladník instrukce k vykonání požadovaného úkolu, pomocí snímače čárového kódu přečte kód skladové pozice, na které se zbožím manipuluje (provádí tak kontrolu správnosti dané pozice). Pomocí klávesnice na terminálu může zadat další informace jako například počet kusů nebo číslo šarže. Pro vychystávání se používají přenosné terminály s vestavěným snímačem čárového kódu.

V poslední době jsou velmi oblíbené tzv. wearable terminály – terminál je upevněn na předloktí skladníka, který tak má obě ruce volné k manipulaci se zbožím. Pro manipulaci paletami (např. při přeskladnění zboží) se používají terminály upevněné přímo na vysokozdvižném vozíku. Jejich výhodou je větší displej, skladník tak může mít zobrazených více informací.

Dále se také stále více rozšiřuje technologie hlasového rozpoznání (voice recognition). Protože se hlas nejčastěji používá pro vychystávání zboží, používá se pro tuto technologii též pojem voice recognition. Skladník je opět vybaven přenosným terminálem upevněným za opaskem. K terminálu je připojena speciální náhlavní souprava se sluchátkem a mikrofonem. Terminál je schopen generovat lidský hlas a skladník tak dostává instrukce do sluchátek. Potvrzování provedené operace provádí skladník hlasem – terminál hlas rozpozná a předá ke zpracování WMS. Komunikace řečí je nejpřirozenějším a nejefektivnějším způsobem komunikace - skladník tak neztrácí čas čtením informací z displeje nebo zadáváním na klávesnici. V případě, že je potřeba číst čárový kód (například číslo šarže), lze terminál doplnit i o snímač.

Mediálně velmi populární technologie RFID není v rámci skladování příliš rozšířená. Důvodem jsou jednak vyšší pořizovací náklady a dále některá technická omezení spojená s jejím nasazením. Nasazení RFID nachází uplatnění například pro sledování vratných obalů.

Skladové operace

Všechny skladové operace na sebe musí logicky navazovat a je úkolem WMS tuto koordinaci zajistit. Pokud například při vychystávání dojde k vyčerpání zásoby na určité vychystávací pozici, WMS automaticky vygeneruje požadavek na přeskladnění a doplnění této pozice. Vychystávání obvykle bývá časově nejnáročnější operace, proto WMS obvykle umožňuje vybrat z řady způsobů vychystávání. Příkladem může být vychystávání více objednávek najednou jedním skladníkem. Pro větší sklady lze naopak jednu objednávku rozdělit na více skladníků – každý vychystává jen z určitých zón skladu. WMS též zvolí takovou trasu skladníka, aby byla optimální.

Image
warehouse management system - kodys
Jsme partner, který vdechne vašemu skladu život - pomocí Warehouse Management Systému.

Volba vodného typu vychystávání vyplyne z před implementační analýzy, která by měla nasazení WMS vždy předcházet. V rámci analýzy se procházejí i ostatní skladové procesy a vytvoří se návrh, jak bude WMS naimplementováno. Analýza je proto jeden z nejdůležitějších bodů procesu implementace WMS a zájemcům o WMS doporučuji nepodceňovat její význam.

Reporty

Systém řízeného skladu má hlavní úkol řídit činnost skladu. Každá operace, kterou skladník provede, je v rámci systému zaznamenána. Je tak možné vždy dohledat, kdo danou operaci prováděl. Na základě těchto dat lze sestavovat různé reporty, které umožňují vedoucím pracovníkům sledovat efektivitu práce skladníků. Lze například změřit, jakou dobu trvá vychystání jedné položky a na základě těchto informací skladníky motivovat a odměňovat. Z reportů je pak zřetelně vidět, kdo je kvalitním skladníkem. WMS tak slouží jak k řízení skladu, tak i jako nástroj pro měření práce skladníků.

Čestmír Váňa

Čestmír Váňa

Marketing manažer

Své komentáře můžete zaslat na marketing@kodys.cz nebo se můžeme potkat na LinkedIn