budova motol - kodys

Zásady ochrany osobních údajů & Cookies

Zásady ochrany osobních údajů & Cookies

Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti KODYS. Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme. Zároveň bychom Vás chtěli ujistit, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností KODYS považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou.

Osobní údaje jsou pod elektronickou i procedurální kontrolou a společnost KODYS disponuje mechanismy zajišťujícími adekvátní ochranu zpracovávaných osobních údajů před zneužitím. Níže uvedené se netýká informací o právnické osobě (jako např. její název, právní forma, kontaktní údaje…).

 1.  Souhlas se zasíláním newsletteru KODYS
 2.  Kdo je správcem vašich osobních údajů?
 3.  Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?
 4.  Důvody zpracování osobních údajů
 5.  Doba uchovávání osobních údajů
 6.  Je zpracování vašich osobních údajů dobrovolné?
 7.  Jaká máte práva při zpracování vašich osobních údajů?

Souhlas se zasíláním newsletteru

Zaškrtnutím pole "Souhlas se zasíláním newsletteru KODYS" a odesláním formulářů (kontaktní či newsletterKODYS) uděluji souhlas společnosti KODYS, spol. s r.o., IČ: 18630774, se sídlem Za Opravnou 319/2, 150 00 Praha 5, se zpracováním mých osobních údajů (konkrétně: jméno, příjmení a elektronická adresa) pro účely zasílání pravidelného newsletteru, a to po dobu možné obchodní spolupráce. Tento souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat. Se svými právy v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsem se seznámil/a na stránkách Zásady zpracování a ochrany osobních ůdajů ve společnosti KODYS.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem a zároveň zpracovatelem je společnost KODYS, spol. s r.o., IČ: 18630774, se sídlem Za Opravnou 319/2, 150 00 Praha 5 – Motol, která shromažďuje, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. V rámci společnosti KODYS jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování. Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti KODYS, mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr vhodných smluvních partnerů.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Jedná se o identifikační (zejména jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a kontaktní údaje (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa), dále pak údaje z naší vzájemné komunikace. Všechny zmíněné osobní údaje jste nám sdělili v rámci naší spolupráce. Osobní údaje jsou společností KODYS zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Důvody zpracování osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme zejména z právního důvodu plnění smlouvy. Jedná se o případy, kdy realizujeme smluvní závazek včetně související obchodní a finanční komunikace. Dále zpracováváme osobní údaje v rámci plnění právních povinností vyplývajících ze zákona (vedení účetnictví, daňové odvody, mzdová a personální agenda, poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona). Z právního důvodu našeho oprávněného zájmu Vám jako našim zákazníkům zasíláme newsletter. V případě, že nejste naším zákazníkem a chcete od nás dostávat newslettery, činíme tak na základě Vašeho souhlasu.

V případě zájmu pracovat po společnost KODYS zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu poskytnutého pro účely výběrového řízení a využíváme tyto údaje pro vyhodnocení vhodného kandidáta a následnou korespondenci. Webové stánky společnosti KODYS využívají „cookies“ pouze na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku pomocí Vašeho prohlížeče. Uchovávají určité informace, které Váš prohlížeč může přenést zpětně k nám při Vašem dalším přístupu na webovou stránku společnosti KODYS. Tyto soubory nám umožňují analyzovat Vaše používání webové stránky společnosti KODYS. Při Vašem prvním vstupu na webovou stránku společnosti KODYS se objeví banner se žádostí o Váš souhlas s použitím „cookies".

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace smluvního vztahu (včetně doby úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy a současného prokázání historie smluvního vztahu) a dále po dobu, po kterou je společnost KODYS povinna uchovávat podle platné legislativy nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

Nastavení cookies

Je zpracování vašich osobních údajů dobrovolné?

V případě, že nejste naším zákazníkem, děje se zpracování osobních údajů vždy na základě Vašeho souhlasu (pro účely zasílání newsletterů či náboru nových zaměstnanců). V ostatních případě se nejedná o dobrovolné zpracování osobních údajů a jeho zákonnost je podložena výše uvedenými právními důvody. Problematika dobrovolnosti zpracování osobních údajů v rámci „cookies“ je uvedena v článku 3 těchto Zásad (poslední odstavec).

Jaká máte práva při zpracování vašich osobních údajů?

Dle platné legislativy máte vůči společnosti KODYS níže uvedená práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na výmaz (zejména pominul – li účel zpracování, v případě odvolání souhlasu, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány)
 • Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
 • Právo na odvolání souhlasu (v případě, že zpracování osobních údajů na základě souhlasu – např. zasílání newsletterů)
 • Právo vznést námitku týkající se zpracování vůči společnosti KODYS
 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů ze strany společnosti KODYS k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Při realizaci Vašich práv se obraťte na JUDr. Janu Zídkovou (jana.zidkova@kodys.cz). Společnost KODYS si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele. Veškeré Vaše dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme. Vynaložíme veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů z našich záznamů. Reakci na Vaše uplatněná práva provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem společnosti KODYS.