Všeobecné obchodní podmínky - kodys

Všeobecné obchodní a licenční podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KODYS, s.r.o.

 • Článek I. Úvodní ustanovení 
 • Článek II. Cena a platební podmínky 
 • Článek III. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody, předání softwaru 
 • Článek IV. Dodací podmínky Článek V. Záruka a servis 
 • Článek VI. Ustanovení společná a závěrečná

Článek I. Úvodní ustanovení 


 1. Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost KODYS, spol. s r.o., IČ: 18630774, se sídlem Za Opravnou 319/2, 150 00 Praha 5 – Motol (dále jen „společnost KODYS“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi společností KODYS a jejími zákazníky, upravují zejména jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající z jejich spolupráce a platí až do úplného vypořádání všech práv a závazků vzniklých z jejich spolupráce. Zákazníkem je pro tyto účely míněna fyzická nebo právnická osoba, které společnost KODYS poskytuje své služby na základě uzavřené kupní či jiné smlouvy nebo objednávky akceptované ze strany společnosti KODYS (dále jen „Zákazník, Zákazníci“).

 3. Doručením objednávky či podpisem kupní či jiné smlouvy nebo ústní dohodou ve výjimečných případech Zákazník plně a bezvýhradně souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami. Zákazník každou další objednávkou, byť je podána telefonicky, elektronickou či jinou cestou stvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, a to i v případě, že tento souhlas není v daném případě doložen písemně. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že doručení objednávky s jakoukoliv odchylkou či dodatkem od cenové nabídky společnost KODYS automaticky pokládá za nový návrh, nikoliv za závaznou objednávku.

 4. Dohodne – li se společnost KODYS se Zákazníkem na jiných podmínkách, než které jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách, je jejich vzájemná dohoda nadřazena Všeobecným obchodním podmínkám a v případě rozporu ustanovení této dohody a ustanovení Všeobecných obchodních podmínek, má ustanovení dohody aplikační přednost. Tato dohoda je však platná pouze za předpokladu, že je uzavřená formou písemné objednávky Zákazníka akceptované ze strany společnosti KODYS či formou písemné kupní nebo jiné smlouvy stvrzené podpisy oprávněných zástupců společnosti KODYS a Zákazníka.

 5. Pro smluvní vztahy společnosti KODYS a Zákazníka jsou použitelné výlučně tyto všeobecné obchodní podmínky. Použití jakýchkoliv jiných obchodních podmínek Zákazníka či jakékoliv třetího subjektu se tímto výslovně vylučuje. Na takovéto jiné obchodní podmínky nebude brán zřetel, a to ani v případě, že budou součástí objednávky Zákazníka nebo jakékoliv komunikace mezi společností KODYS a Zákazníkem.

 6. Akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek Zákazník stvrzuje, že je rovnocenným partnerem společnosti KODYS a že se necítí být slabší stranou.

 7. Všeobecné obchodní podmínky vycházejí ze všeobecně platných právních předpisů České republiky, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy společnosti KODYS a Zákazníka výslovně neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami či výše uvedenými smlouvami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy souvisejícími.

Článek II. Cena a platební podmínky 


 1. Cena zboží, instalačních a implementačních služeb včetně způsobu platby je stanovena cenovou nabídkou společnosti KODYS. Cenové nabídky jsou standardně uváděny v české měně, mohou být však také uvedeny v zahraničních měnách. V případě cenové nabídky uvedené v jiné než české měně bude přepočet na českou měnu proveden v souladu s aktuálním kurzem cizí měny k české měně stanoveným Raiffeisenbank, a. s., IČ: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 (dev/prodej). Zákazník přistoupením k Všeobecným obchodním podmínkám akceptuje ceny uvedené v cenové nabídce společnosti KODYS. 

 2. Ceny zahrnují veškeré náklady na celní řízení a dopravu do České republiky. Ceny nezahrnují DPH. DPH bude připočtena na základě platných právních předpisů v den zdanitelného plnění.

 3. Zahraniční zákazník je srozuměn se skutečností, že dojde-li k uzavření smluvního vztahu a následné fakturaci za zboží do jiného členského státu EU, společnost KODYS uplatní při vystavení faktury osvobození od DPH pouze za podmínky, že sama zajistí smluvního přepravce za účelem dodání zboží na místo sjednané (v objednávce, kupní smlouvě či jiném dokumentu), jež se bude nacházet v jiném členském státě, v němž je Zákazník registrován jako plátce DPH. Společnost KODYS je nucena takto jednat z následujícího důvodu:

  Potvrzení přepravce o převzetí zásilky slouží společnosti KODYS jako průkazné doložení skutečnosti, že zboží bylo dodáno mimo území České republiky a tudíž cena zboží je oprávněně osvobozena od DPH v zákonné výši (to vše pro případ kontroly ze strany příslušného orgánu finanční správy). V ostatních případech (osobní odběr v sídle společnosti KODYS, dodání na území České republiky, ….) je Zákazník srozuměn se skutečností, že společnost KODYS vystaví fakturu na předmětné zboží včetně DPH v zákonné výši a Zákazník se zavazuje, že uvedenou cenu zboží včetně DPH uhradí ve lhůtě splatnosti faktury.

 4. Zákazník je srozuměn se skutečností, že platba na základě faktury je možná pouze v případě, že částka přesahuje 1000,- Kč bez DPH, není – li individuální dohodou stanoveno jinak.

 5. Zákazník je srozuměn se skutečností, že společnost KODYS požaduje za první tři objednávky spotřebního materiálu platbu v hotovosti (příp. zálohou, dobírku), pokud není individuální dohodou stanoveno jinak. U dalších objednávek spotřebního materiálu lze po uvážení společnosti KODYS přejít na úhradu pomocí faktury. Společnost KODYS dále stanoví, že minimální hodnota zakázky týkající se spotřebního materiálu činí 300,- Kč bez DPH. V případě podlimitní zakázky společnost KODYS účtuje Zákazníkovi administrativní poplatek ve výši 100,- Kč bez DPH. U zakázek,, jejichž hodnota se blíží částce 300,- Kč, je společností KODYS účtován poplatek v takové výši, aby výše zakázky a administrativního poplatku činila částku 300,- Kč bez DPH.

 6. Splatnost faktury je 10 dní od řádného doručení Zákazníkovi, není – li dohodnut individuálně se Zákazníkem jiný termín splatnosti faktury. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Zákazník oprávněn tuto fakturu do 3 dnů od jejího doručení vrátit s vyznačením vady. V tomto případě se lhůta splatnosti přerušuje do doby doručení opravného daňového dokladu Zákazníkovi a tímto okamžikem pokračuje běh lhůty splatnosti. 

 7. Dnem uhrazení ceny zboží se rozumí v souladu s ustanovením § 1957 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, den připsání částky odpovídající ceně zboží včetně DPH na účet společnosti KODYS či převzetí platby v hotovosti ze strany oprávněného zaměstnance společnosti KODYS.

 8. Na základě individuální dohody Zákazníka se společností KODYS je možná platba v zahraniční měně na devizový účet společnosti KODYS. V případě, že Zákazník bude hradit kupní cenu zboží v jiné než české měně (USD, EUR) a tato měna bude převáděna přes zahraniční banku, poplatky zahraničních bank za tuto transakci jdou na vrub Zákazníka.

 9. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny zboží anebo její části je Zákazník povinen společnosti KODYS uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky denně za každý den prodlení, minimálně však 300,- Kč za každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty je limitována částkou, která odpovídá ceně zboží. Tímto není dotčen nárok společnosti KODYS na náhradu tím vzniklé škody a na úhradu úroku z prodlení v zákonné výši v souladu s nařízením vlády České republiky č. 351/2013 Sb., kterým 
  se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

 10. Nesplní – li Zákazník svůj závazek uhradit cenu zboží řádně, tj. včas a v plné výši, společnost KODYS je oprávněna přerušit poskytování služeb se zbožím souvisejících (např. záruční servis), a to až do řádného splnění závazku Zákazníka včetně smluvních pokut za opožděnou úhradu ceny zboží.

 11. Zákazník je srozuměn se skutečností, že prodlení s úhradou ceny zboží či služeb může být považováno za podstatné porušení povinností vyplývající ze smluvního vztahu. Společnost KODYS je v tomto případě oprávněna odstoupit od smlouvy vzniklé akceptací cenové nabídky. Důsledkem odstoupení od smlouvy je vznik povinnosti Zákazníka vrátit zboží či povinnosti software odinstalovat (v případě nečinnosti Zákazníka je k tomu oprávněna společnost KODYS).

 12. V případě prodlení s vrácením zápůjčky je Zákazník povinen společnosti KODYS uhradit smluvní pokutu 300,- Kč za každý den prodlení a současně cenu zapůjčení za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok společnosti KODYS na náhradu tím vzniklé škody.

 13. Provozní doba společnosti KODYS je stanovena v pracovní dny od 9,00 do 17,00. V případě, že Zákazník požaduje provedení služeb ze strany společnosti KODYS v jinou než uvedenou provozní dobu, je srozuměn se skutečností, že ceny služeb uvedené v cenové nabídce (v cenové nabídce se počítá s plněním ze strany společnosti KODYS v její provozní dobu) se automaticky navyšují, a to v souladu s platným ceníkem společnosti KODYS, pokud není dohodnuto jinak.

Článek III. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody


 1. Společnost KODYS prohlašuje, že dodávané zboží je prosto jakýchkoliv právních vad, to znamená, že není zatíženo jakýmkoliv právem třetích osob.

 2. Vlastnictví ke zboží přechází na Zákazníka teprve úplným uhrazením ceny zboží.

 3. Zákazník bere na vědomí, že v případě neuhrazení ceny zboží řádně a včas nesmí s neuhrazeným zbožím až do zaplacení jeho kupní ceny nijak právně disponovat, tj. zejména jej prodávat, převádět na třetí osoby nebo jej jakkoliv právně zatěžovat (např.: ke zboží zřizovat zástavní či obdobné právo).

 4. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka v okamžiku převzetí zboží. V případě prodlení Zákazníka s převzetím zboží od společnosti KODYS přechází na Zákazníka nebezpečí škody na zboží okamžikem, kdy mu společnost KODYS poprvé umožnila nakládat se zbožím. 

 5. Zákazník bere na vědomí, že v případě zahájení insolvenčního řízení týkajícího se jeho osoby, společnost KODYS je oprávněna nezaplacené zboží si odvézt z důvodu jejího stále trvajícího vlastnictví.

 6. Je – li předmětem dodávky dílo, Zákazník je srozuměn se skutečností, že dílo je dokončeno, je- li předvedena jeho způsobilost sloužit ke svému účelu.

Článek IV. Dodací podmínky


 1. Společnost KODYS předpokládá obvyklé použití zboží ze strany Zákazníka. Jakékoliv specifické požadavky na zboží či jiné podmínky plnění je Zákazník povinen uvést v objednávce a budou brány za závazné pouze v případě, že společnost KODYS v potvrzení objednávky tyto požadavky akceptuje. Zákazník je povinen v objednávce specifikovat způsob dodání zboží. V případě, že požadavkem Zákazníka nebude instalace zboží, Zákazník bere na vědomí, že zboží bude mu doručeno pomocí zasilatelských společností (např.: PPL CZ, s. r. o., Toptrans, spol. s r. o.). 

  Zákazník bere rovněž na vědomí, že cena přepravy zboží (tj. přeprava ze sídla společnosti KODYS do místa určení) včetně dalších nákladů spojených s dodáním zboží mu bude ze strany společnosti KODYS fakturována společně s cenou zboží. V této souvislosti společnost KODYS uvádí, že dnem předání zboží se míní den, kdy byl Zákazníkovi umožněn odběr zboží ve výdejním místě KODYS (případ osobního odběru zboží) či den, kdy bylo zboží předáno prvnímu přepravci. 

 2. Zákazník je oprávněn stornovat objednávku pouze v případě, že společnost KODYS prokazatelně neplní dohodnuté podmínky předmětu plnění. V případě stornování potvrzené objednávky je Zákazník povinen společnosti KODYS uhradit škodu vzniklou jeho jednáním. Společnost KODYS uplatní právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží dle specifické objednávky Zákazníka anebo v případě, kdy v souvislosti s obstaráním zboží pro Zákazníka došlo k vynaložení prokazatelných nákladů ze strany společnosti KODYS. 

  Současně je společnost KODYS oprávněna vyúčtovat Zákazníkovi stornovací poplatek až do výše 15 % ceny předmětu plnění (zboží) a stornovací poplatek až do výše 100 % z ceny zboží v případě speciálně objednávaného zboží pro Zákazníka, který nemá společnost KODYS běžně na skladě (např. aplikátory etiket,…). 

  Společnost KODYS tímto upozorňuje na skutečnost, že nelze stornovat objednávku týkající se softwaru, který bude vyvíjen či upravován speciálně pro Zákazníka.

 3. Dodací lhůta se stává závaznou jen v případě jejího uvedení v kupní či jiné smlouvě nebo v písemném potvrzení objednávky ze strany společnosti KODYS. V ostatních případech je dodací lhůta jen informativní a její nedodržení nemůže být považováno za podstatné porušení smluvních povinností s nároky z toho vzešlými.

 4. Pro vyloučení všech pochybností je těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stanoveno, že závazek vzniklý v rámci spolupráce společnosti KODYS a Zákazníka není fiixním závazkem dle ustanovení § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Zákazník je povinen zkontrolovat soulad množství a typu zboží s dodacím listem, popř. zjevná poškození zboží. Zjistí – li Zákazník rozpor s dodacím listem či zjevné poškození zboží, je povinen tuto skutečnost uvést na dodacím listu či jiným způsobem sdělit společnosti KODYS. Zákazník je povinen tento dodací list předat společnosti KODYS do tří pracovních dnů od předání zboží (či ho ji v této lhůtě informovat jiným způsobem). V této souvislosti je Zákazník srozuměn se skutečností, že na pozdější reklamace tohoto typu nebude brán zřetel.

 6. V případě, že Zákazník odmítne převzetí zboží ve stanoveném termínu, bude mu ze strany společnosti KODYS účtováno skladné ve výši 0,05% z fakturované ceny zboží za každý kalendářní den.

 7. Pokud je dohodnuto provedení jakékoliv služby týkající se zboží ze strany společnosti KODYS a Zákazník neposkytne nutnou součinnost, společnost KODYS je oprávněna objednané zboží Zákazníkovi dodat a poté vystavit a doručit fakturu, aniž by došlo k provedení této služby (k tomuto kroku společnost KODYS nepotřebuje souhlas či jakýkoliv jiný aktivní krok ze strany Zákazníka). Stejně tak bude ze strany společnosti KODYS postupováno i v případě, že si Zákazník nepřipravil interní zázemí pro přijetí zboží, a z tohoto důvodu odmítá zboží převzít. V případě trvajícího zájmu o provedení zmíněných služeb společnost KODYS v případě poskytnutí nutné součinnosti službu provede. Cena služby bude Zákazníkovi následně vyfakturována.

 8. Pokud Zákazník požaduje instalaci Accessportů/Accesspointů ze strany společnosti KODYS, je povinen zajistit rozvod elektrické sítě 230 V a datové sítě Ethernet (UTP) pro instalovaná zařízení vlastními prostředky a na vlastní náklady. Při použití napájení přes Ethernet je Zákazník rovněž povinen zajistit, aby délka ethernetového metalického kabelu mezi napájecím modulem BIAS-T a Access Portem/Access Pointem nebyla větší než 100 m. Při instalaci Access Portu/Access Pointu  musí být (v případě potřeby) zajištěna ze strany Zákazníka zaměstnanci společnosti KODYS provádějící instalaci k dispozici vysokozdvižná plošina (pokud nebude domluveno jinak).

 9. V případě, že Zákazník jako součást objednávky objedná konfiguraci HW, společnost KODYS provede konfiguraci HW v rámci plnění objednávky. V opačném případě společnost KODYS není odpovědna za provedení konfigurace a nemůže být tato činnost po ní ze strany Zákazníka nikterak nárokována. Zákazník je srozuměn se skutečností, že konfigurací HW v rámci plnění objednávky je míněna pouze první konfigurace. V případě potřeby další konfigurace HW z jakéhokoliv důvodu (např. nutnost z důvodu vzniklých odchylek SW) společnost KODYS na základě uvedené objednávky neprovádí s výjimkou případů, kdy je tato služba nad rámec původní objednávky znovu speciálně objednána.

 10. Zákazník je oprávněn vrátit zboží pouze v případě, že se na této skutečnosti předem dohodne 
  se společností KODYS. Vrácení zboží je možné dále pouze za předpokladu, že: zboží bude vráceno společnosti KODYS v původním nepoškozeném obalu a s výplňovým materiálem obalu; zboží bude vráceno kompletní, tj. zejména včetně kabelů, manuálů, CD, plastových obalů, antistatických obalů, přesně v tom stavu a s příslušenstvím, v jakém Zákazník zboží obdržel; zboží bude vráceno čisté bez mechanického poškození nebo jakýchkoliv známek používání, které by znemožnily jeho další prodej třetí osobě.

 11. V případě, že Zákazník není schopen dodržet výše uvedené podmínky vrácení zboží, je možné zboží vrátit pouze po dohodě se společností KODYS s tím, že pokud společnost KODYS přistoupí na vrácení zboží, naúčtuje Zákazníkovi úhradu poškozených obalů a chybějících položek příslušenství zboží.

 12. Z důvodu vrácení zboží bude Zákazníkovi ze strany společnosti KODYS účtován manipulační poplatek až do výše 15 % ceny zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží Zákazníkovi (balné, dopravné) s tím, že konkrétní výši manipulačního poplatku v konkrétním případě určí společnost KODYS.

 13. Zákazník je povinen na své náklady dopravit vracené zboží do sídla společnosti KODYS, kde mu na vrácené zboží bude vystaven dobropis.

 14. Společnost KODYS si vyhrazuje stejné podmínky vrácení zboží (uvedené v článku IV. odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek) i v případě vrácení vadného zboží.

 15. Zákazník je srozuměn se skutečností, že pokud byly spolu se zbožím objednány a ze strany společnosti KODYS provedeny jakékoliv služby, cenu těchto služeb jsou na vrub Zákazníka a on není oprávněn po společnosti KODYS požadovat jejich úhradu.

 16. Společnost KODYS tímto informuje, že v případě použití jiného spotřebního materiálu, než je dodáván společností KODYS (či materiál schválený společností KODYS), je nutná re-kalibrace, jež hradí Zákazník. V tomto případě Zákazník ztrácí též nárok na uplatnění záruky na tiskovou hlavu u společnosti KODYS.

Článek V. Záruka a servis


 1. Práva a povinnosti související s uplatňováním odpovědností za vady jsou upraveny v Záručních podmínkách, reklamačním řádu a servisních podmínkách. Záruční podmínky, reklamační řád a servisní podmínky společnosti KODYS tvoří nedílnou přílohu Všeobecných obchodních podmínek s tím, že servisním místem je sídlo společnosti KODYS, tj. Za Opravnou 319/2,  150 00 Praha 5 – Motol.

Článek VI. Ustanovení společná a závěrečná


 1. Společnost KODYS nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb Zákazníkovi dle Všeobecných obchodních podmínek v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (tím je míněno zejména povodeň, požár, zemětřesení, válka, revoluce, apod.) nebo v případě poruchy na zařízeních dodavatelů společnosti KODYS (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek elektřiny, telekomunikačního spojení, apod.), pokud těmto skutečnostem nebylo možno zabránit a nebyly způsobeny nedbalostí ze strany společností KODYS.

 2. Společnost KODYS odpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou v důsledku pozdního předání či vad zboží, služeb (hardware a software). Zákazník je srozuměn se skutečností, že společnost KODYS není povinna hradit ušlý zisk Zákazníka, dále že společnost KODYS je povinna nahradit škodu pouze v případě jeho zaviněného porušení smluvních povinností a konečně že společnost KODYS odpovídá za škodu maximálně do částky rovnající se polovině ceny zboží/služeb, a to bez ohledu na výši uplatňované náhrady vzniklé škody.

 3. Zákazník souhlasí se zveřejněním obecných údajů o jeho osobě ze strany společnosti KODYS za účelem podpory obchodních aktivit, tzv. poskytnutí reference (zejména název Zákazníka, jeho logo). Současně Zákazník souhlasí s tím, aby společnost KODYS použila jím poskytnuté údaje pro interní účely pořádání marketingových akcí ze strany společnosti KODYS a pro účely zlepšení služeb poskytovaných Zákazníkům.

 4. Zákazník je povinen uchovávat v tajnosti veškeré informace, které obdržel od společnosti KODYS a které jsou nebo které se zdají být důvěrného charakteru (zejména cenová nabídka), a to za stejných podmínek, jako uchovává své vlastní důvěrné informace, minimálně však se stupněm ochrany přiměřeným povaze informací. Zákazník tímto souhlasí a současně bere na vědomí, že společnost KODYS je oprávněna shromažďovat a zpracovávat pro svoji potřebu informace o Zákazníkovi získané z obchodních vztahů nebo v souvislosti s nimi, jež pocházejí od Zákazníka samého, tak od třetích osob. 

 5. Společnost KODYS tímto sděluje v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími vládními nařízeními, že na všechna zařízení, na která se výše uvedené právní předpisy vztahují, a která jsou ze strany společnosti KODYS distribuována Zákazníkům, byla podle výše právních předpisů vydána příslušná prohlášení o shodě.

 6. V případě, že dojde k situaci, kdy některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek je anebo se stanou neplatným, neúčinným anebo nerealizovatelným, nebude tímto faktem ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 7. Pokud jsou Všeobecné obchodní podmínky přeloženy do cizích jazyků, v případě rozporů mezi jazykovými verzemi je rozhodná česká verze Všeobecných obchodních podmínek.

 8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15.4.2020, nahrazují v plném rozsahu všechny do té doby účinné všeobecné obchodní podmínky společnosti KODYS a současně ruší veškerá předchozí ustanovení či zvyklosti. Právní vztahy založené na základě dříve platných Všeobecných obchodních podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

 9. Společnost KODYS si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Všeobecné obchodní podmínky pozbývají účinnosti dnem vydání nových všeobecných obchodních podmínek společnosti KODYS.

 za KODYS, spol. s r. o.
 Ing. Jan Příhoda
 ředitel společnosti


 

Licenční podmínky společnosti KODYS, s. r. o.

 • Článek I. Úvodní ustanovení 
 • Článek II. Předmět a účel Licenčních podmínek
 • Článek III. Garance společnosti KODYS 
 • Článek IV. Licence a její rozsah 
 • Článek VI. Záruka za jakost softwaru a odpovědnost za škodu způsobenou vadou softwareu
 • Článek VI. Ustanovení společná a závěrečná

Článek I. Úvodní ustanovení 


 1. Licenční podmínky vydává společnost KODYS, spol. s r.o., IČ: 18630774, se sídlem Za Opravnou 319/2, 150 00 Praha 5 - Motol (dále jen „společnost KODYS“) v souladu s ustanovením § 2373 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Licenční podmínky se vztahují na smluvní vztahy mezi společností KODYS a jejími Zákazníky, na jejichž základě získává Zákazník právo užít software způsobem uvedeným níže. Licenční podmínky platí až do úplného vypořádání všech práv a závazků vzniklých z tohoto vztahu.

 3. Zákazníkem je pro tyto účely míněna fyzická nebo právnická osoba, které společnost KODYS poskytuje své služby na základě akceptované cenové nabídky ze strany Zákazníka, na základě uzavřené smlouvy o dílo či jiné smlouvy (dále jen „Zákazník, Zákazníci“).

 4. Softwarem se pro účely Licenčních podmínek míní:počítačový program vytvořený zaměstnanci společnosti KODYS, jehož komerční název a bližší specifikace včetně jeho funkcionalit je uvedena v cenové nabídce společnosti KODYS, v uzavřené smlouvy o dílo či jiné smlouvě a současně ve vztahující se dokumentaci („krabicový software“);počítačový program vytvořený zaměstnanci společnosti KODYS s ohledem na konkrétní požadavky Zákazníka, jež bude mít funkcionality Zákazníkem vymíněné („zakázkový software“);počítačový program implementován zaměstnanci společnosti KODYS, jež nevytvořili zaměstnanci KODYS, nýbrž výrobce SW, a který je společnost KODYS oprávněna distribuovat a implementovat na základě příslušným smluvních vztahů; funkcionality tohoto počítačového programu jsou uvedeny v cenové nabídce společnosti KODYS v uzavřené smlouvy o dílo či jiné smlouvě a současně ve vztahující se dokumentaci („software jiného výrobce“).

 5. Dohodne – li se společnost KODYS se Zákazníkem na jiných podmínkách, než které jsou uvedeny v Licenčních podmínkách, je jejich vzájemná dohoda nadřazena Licenčním podmínkám a v případě rozporu ustanovení této dohody a ustanovení Licenčním podmínek má ustanovení dohody aplikační přednost. Tato dohoda je však platná pouze za předpokladu, že je uzavřená formou akceptované cenové nabídky ze strany Zákazníka či formou smlouvy o dílo či jiné smlouvy.

 6. Pro smluvní vztahy společnosti KODYS a Zákazníka jsou použitelné výlučně tyto Licenční podmínky. Použití jakýchkoliv jiných licenčních podmínek Zákazníka či jakékoliv třetího subjektu se tímto výslovně vylučuje. Na takovéto jiné licenční podmínky nebude brán zřetel, a to ani v případě, že budou součástí objednávky Zákazníka nebo jakékoliv komunikace mezi společností KODYS a Zákazníkem.

 7. Licenční podmínky byly vypracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy společnosti KODYS a Zákazníka výslovně neupravené Licenčními podmínkami se řídí výše uvedenými zákony, jakož i právními předpisy souvisejícími.

Článek II. Předmět a účel Licenčních podmínek 


 1. Za podmínky řádné úhrady licenční odměny společnost KODYS Zákazníkovi poskytuje licenci, tj. oprávnění k výkonu práva software užít způsobem níže uvedeným.

 2. Zákazníkovi je umožněno software užít způsobem a za podmínek stanovených v Licenčních podmínkách za současného dodržování vzájemných práv a povinností vyplývajících z tohoto právního vztahu s přihlédnutím zejména k ochraně autorských práv společnosti KODYS poskytované výše uvedenými právními předpisy.

Článek III. Garance společnosti KODYS


 1. Společnost KODYS tímto prohlašuje, že její zaměstnanci se při vytváření softwaru nedostali do rozporu s autorským zákonem, a že software je dílem původním.

 2. Společnost KODYS tímto prohlašuje, že je oprávněnou nositelkou výlučných majetkových práv autorských k softwaru, (krabicový software a zakázkový software) a že je oprávněna dílo užít a udělit Zákazníkovi oprávnění  k výkonu software užít. 

 3. Společnost KODYS tímto dále prohlašuje, že je oprávněna k poskytování podlicencí softwaru, jež nevytvořili zaměstnanci společnosti KODYS, a to na základě příslušných smluvních vztahů s výrobcem softwaru (software jiného výrobce).

 4. Společnost KODYS zároveň prohlašuje, že jí závazky vůči třetím osobám nebrání v uzavření smluvního vztahu vzniklého akceptací cenové nabídky či uzavření smlouvy o dílo či jiné smlouvy a současně se zavazuje, že tyto závazky nepřijme v budoucnosti. Uzavřením zmíněného smluvního vztahu nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani žádný právní předpis.

Článek IV. Licence a její rozsah


 1. V případě, že v níže uvedených článcích Licenčních podmínek je uveden výraz licence, je tímto výrazem míněna i podlicence v případech, kdy je zaměstnanci společnosti KODYS implementován software jiného výrobce.

 2. Společnost KODYS udílí Zákazníkovi v souladu s ustanovením § 2371 občanského zákoníku tuto licenci v uvedeném rozsahu, tj. oprávnění k výkonu práva software užít pro svou potřebu (interní použití) v souladu s jeho účelem, jeho obvyklým určením a s ohledem na ustanovení § 2376 odst. 2 občanského zákoníku, a to s omezeními, jež jsou uvedeny níže. Udělená licence neopravňuje Zákazníka k jinému nakládání se softwarem, než je upraveno v těchto Licenčních podmínkách a v autorském zákoně.

 3. Zákazník licenci přijímá, tj. zavazuje se užít software v souladu s těmito Licenčními podmínkami a s autorským zákonem, dodržet všechna omezení vyplývající Licenčních podmínek. Zákazník se zavazuje uhradit společnosti KODYS smluvenou licenční odměnu, jež je zahrnuta v ceně uvedené v cenové nabídce, ve smlouvě o dílo či jiné smlouvě.

 4. Zákazník je seznámen se skutečností, že za licenční odměnu získává právo užít software, nikoliv vlastnické právo k softwaru. V případě udělení licence zůstávají společnosti KODYS zachovaná autorská majetková práva k softwaru, jež je oprávněna společnost KODYS vykonávat svým jménem a na svůj účet. Zákazník je současně seznámen s faktem, že struktura softwaru, organizace softwaru a zdrojový kód softwaru jsou obchodním tajemstvím společnosti KODYS. V případě udělení podlicence k softwaru jiného výrobce zůstávají tomuto výrobci zachována autorská majetková práva k softwaru. Zákazník bere na vědomí, že v případě dodání krabicového softwaru či zakázkového softwaru jsou zdrojové kódy tohoto softwaru majetkem společnosti KODYS a Zákazník není oprávněn se jich domáhat. Stejné platí v případě implementace softwaru jiného výrobce s tím, že zdrojové kódy jsou majetkem výrobce tohoto softwaru. Software je chráněn autorským zákonem a v zahraničí podle platných mezinárodních dohod upravující práva duševního vlastnictví.

 5. Licence je poskytována ve prospěch tolika kusů elektronických digitálních zařízení, jež je uveden v cenové nabídce společnosti KODYS akceptované ze strany Zákazníka či ve smlouvě o dílo nebo jiné smlouvě, kde je množstevní rozsah licence omezen sjednaným počtem uživatelů, sjednaným počtem uživatelů, kteří software užívají současně, počtem elektronických digitálních zařízení, na kterých je možno software instalovat či kombinací shora uvedených způsobů. Zákazník je seznámen se skutečností, že software je možno instalovat a provozovat pouze na tolika zařízení, pro kolik jich byla zakoupena licence a pouze v takové úpravě, v jakém byl software pořízen. V případě zájmu může Zákazník přikoupit licence k dalším zařízením či pro širší počet uživatelů softwaru, přičemž cena dalších licencí bude stanovena dohodou. V případě porušení tohoto závazku je Zákazník povinen společnosti KODYS uhradit smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

 6. Licence je poskytována jako nevýhradní, tzn. že společnost KODYS je oprávněna poskytnout licenci třetí osobě a současně sama vykonávat právo software užít.

 7. Společnost KODYS poskytne Zákazníkovi příslušné instalační média, je - li tato povinnost společnosti KODYS specifikována v akceptované cenové nabídce, ve smlouvě o dílo či jiné smlouvě.

 8. Zákazník není povinen licenci využít. 

 9. Software není volně šiřitelný počítačový program. Zákazník není oprávněn licenci poskytnout třetí osobě, tj. smluvně poskytnout třetí osobě oprávnění k výkonu práva software užít (udělení podlicence), stejně jako postoupit tuto licenci třetí osobě (postoupení licence), a to ani ve prospěch třetí osoby, která se Zákazníkem tvoří koncern v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. V případě, že Zákazník poruší tento závazek, je povinen společnosti KODYS uhradit smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

 10. Zákazník je oprávněn: 

  a) software užívat jiným způsobem a k jinému účelu, než je stanoven v článku IV. odst. 2 Licenčních podmínek (např.: užít software pro zpracování dat pro jakoukoliv třetí osobu v rámci poskytování služeb, ať úplatně či bezplatně)

  b) jakýmkoliv způsobem rozmnožovat software, a to ani pro svou interní potřebu, s výjimkou případu, kdy je to nezbytné k užívání tohoto softwaru

  c) provádět jakoukoliv úpravu či přizpůsobení softwaru

  d) zpětnou analýzu softwaru, dekompilaci, převod zdrojových kódů softwaru či jiným způsobem se snažit získat zdrojový kód softwaru

  e) jakkoliv využít znalosti o myšlenkách a principech, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je software založen, nebo které obsahuje, i když byly získány při oprávněném užití softwaru. Tyto znalosti se Zákazník zavazuje nevyužít k vývoji, zhotovení či k obchodnímu využití jiného počítačového programu podobnému softwaru ani k jinému jednání ohrožující nebo porušující autorské právo a obchodní zájmy společnosti KODYS. Zákazník se zavazuje o těchto znalostech zachovávat mlčenlivost

  f) software jakýmkoliv způsobem zveřejnit, sdílet, činit předmětem výpůjčky, činit předmětem zástavního nebo jiného věcného práva, pronajímat nebo jinak umožnitjeho užsoftware jakýmkoliv způsobem zveřejnit, sdílet, činit předmětem výpůjčky, činit předmětem zástavního nebo jiného věcného práva, pronajímat nebo jinak umožnit jeho užití třetí osobou;ití třetí osobou

  g) zahrnout software či jeho části jakýmkoliv způsobem do vlastních produktů či produktů třetích osob

  h) průvodní dokumentaci k softwaru rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetí osobě, pronajímat, půjčovat apod.

 11. V případě zásahu do autorských práv společnosti KODYS uvedených v předchozím odstavci je Zákazník povinen uhradit společnosti KODYS smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

Článek V. Záruka za jakost softwaru a odpovědnost za škodu způsobenou vadou softwaru


 1. Společnost KODYS prohlašuje, že software je prost právních vad, tzn. že není zatížen právy třetích osob.

 2. Společnost KODYS tímto současně poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost týkající se užití softwaru. Zárukou za jakost je garantováno, že software bude mít po dobu 3 měsíců stejné funkcionality uvedené v dokumentaci vztahující se k tomu to softwaru. Pokud tomu tak není, jedná se o vadu softwaru (dále jen „vada“) a Zákazník má z tohoto titulu práva níže uvedená.  Dokumentací nebo zadávací dokumentací je myšleno oboustranně schválené „Zadání projektu“ nebo oboustranně schválený dokument „Analýza“.

 3. Záruční lhůta běží od předání softwaru, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

 4. Vadou softwaru není míněna nepodstatná odchylka od dokumentace vztahující se k softwaru. Vadou softwaru dále není, jestliže software neplní funkci dle požadavku Zákazníka, pokud tuto funkci nezaručuje průvodní dokumentace vztahující se k softwaru. Za vadu softwaru nelze označit skutečnost, že software v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly společnosti KODYS známy v okamžiku implementace softwaru a nebyly vymíněny v zadávací dokumentaci projektu, nebo že software nepracuje na hardwaru, který nebyl v té době dostupný a nebyl vymíněn v zadávací dokumentaci. 

  Stejně tak se nejedná o vadu krytou zárukou v případě, že vada softwaru vznikla až po jeho předání Zákazníkovi v případě, že: byla způsobena vyšší mocí, nesprávným používáním, zásahem třetí osoby, používáním softwaru na nevhodném či chybně nakonfigurovaném hardwaru. Společnost KODYS dále nenese jakoukoliv odpovědnost za chyby způsobené nevhodnými či chybnými zásahy Zákazníka či třetí osoby do softwaru nebo jakoukoliv změnou provozního prostředí, ve kterém software běží (např. update operačního systému), za chyby softwaru v souvislosti se zanesením počítačových virů či používáním neautorizovaných počítačových programů. V těchto případech není společnost KODYS povinna bezplatně vadu softwaru odstranit. Podmínky případného odstranění vady budou předmětem individuální dohody. Stejně tak není společnost KODYS povinna opravit záruční vadu v případě, že Zákazník o vadě ví, používá i nadále software a vadu nahlásí až ke konci záruční doby.

 5. Reklamaci případné vady v záruční lhůtě je Zákazník povinen uplatnit neprodleně po zjištění vady (tj. po prověření funkčnosti softwaru), a to písemně u společnosti KODYS a vadu dostatečně specifikovat. Vady musí být Zákazníkem doložené a reprodukovatelné, pokud vada nespočívá v absenci garantované funkcionality. Zákazník je povinen poskytnout společnosti KODYS prověřitelné podklady o druhu a výskytu vady a spolupracovat při bližším vymezení vady. Zákazník je srozuměn se skutečností, že v případě nedodržení uvedených podmínek není společnost KODYS povinna se touto reklamací zabývat.

 6. Společnost KODYS je povinna na základě záruky za jakost bezplatně s ohledem na aktuální vytíženost svých zaměstnanců v co nejkratším technicky možném termínu odstranit vadu softwaru. S ohledem na charakter vady společnost KODYS zajistí odstranění vady v sídle společnosti KODYS či u Zákazníka. Zákazník je srozuměn se skutečností, že odstranění vady může být vyřešeno pomocí poskytnutí licence k novější verzi software s danou funkcionalitou. Pokud bude vada odstraňována u Zákazníka, Zákazník zajistí poskytnutí hardwaru a softwaru, jakožto i ostatních provozních prostředků spolu s obslužným personálem a nezbytnou součinnost. 

  Zákazník současně za účelem promptního vyřešení situace poskytne všechny potřebné podklady a informace o vadě, jež má k dispozici. Zákazník je srozuměn se skutečností, že v rámci opravy vady náklady na dopravu pracovníků nejdou na vrub společnosti KODYS.  Záruční doba neběží po dobu, kdy Zákazník nemůže software užívat s ohledem na probíhající záruční opravu. 

 7. Společnost KODYS a Zákazník vyvinou maximálního úsilí k předcházení škodám a minimalizaci vzniklých škod. Zákazník je v této souvislosti povinen učinit patřičná opatření, aby bylo zabráněno následkům škod v důsledku vady softwaru, tzn. že je především povinen neprodleně společnosti KODYS oznámit vady softwaru a zajistit na své nebezpečí a náklady zálohování programů a dat. V případě porušení této povinnosti není Zákazník oprávněn po společnosti KODYS uplatnit náhradu škody.

 8. Společnost KODYS odpovídá za škodu vzniklou v důsledku vad softwaru či v důsledku pozdního předání softwaru. Zákazník je srozuměn se skutečností, že případná náhrada škody bude omezena v tom směru, že: a) společnost KODYS není povinna hradit ušlý zisk Zákazníka; b) společnost KODYS je povinna nahradit škodu pouze v případě jejího zaviněného porušení smluvních povinností; c) společnost KODYS odpovídá za škodu maximálně do částky rovnající se polovině ceny implementace softwaru uvedené v cenové nabídce, ve smlouvě o dílo či jiné smlouvě, a to bez ohledu na výši uplatňované náhrady vzniklé škody.

 9. Společnost KODYS neodpovídá za jakékoliv škody způsobené softwarem na programovém vybavení či datových souborech Zákazníka, byla – li škoda způsobena užitím softwaru v rozporu s dokumentací vztahující se k softwaru nebo jestliže škoda vznikla následkem užití nestandardního hardwaru či jiného softwaru. Společnost KODYS dále neodpovídá za škodu vzniklou nefunkčností softwarových produktů třetích stran. Společnost KODYS dále nenese jakoukoliv odpovědnost za chyby způsobené chybnými vstupními údaji nebo zásahy Zákazníka do datových souborů. Dále společnost KODYS neodpovídá za škody způsobené technickým zařízením, na němž je software provozován.

Článek VI. Ustanovení společná a závěrečná


 1. Smluvní vztah založený akceptací cenové nabídky, uzavřením smlouvy o dílo či jiné smlouvy, je stanoven na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových autorských práv k softwaru.

 2. Společnost KODYS je oprávněna ukončit smluvní vztah odstoupením v případě prodlení Zákazníka s úhradou licenční odměny zahrnuté v ceně uvedené v cenové nabídce, ve smlouvě o dílo či jiné smlouvě déle jak 30 dnů a také v případě porušení závazků Zákazníka (zejména závazků uvedených v článku IV. odst. 5, 9, 10 Licenčních podmínek). Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi. V tomto případě je Zákazník povinen neprodleně software ze svých zařízení vymazat a vrátit na své náklady společnosti KODYS dokumentaci vztahující se k softwaru včetně instalačních médií. V případě zániku smluvního vztahu odstoupením nemá Zákazník právo na vrácení licenční odměny nebo její poměrné části. Odstoupením není dotčeno právo společnosti KODYS na úhradu smluvní pokuty či náhrady škody.

 3. Protokolární předání softwaru: Společnost KODYS splní svou povinnost dodat software jeho předáním Zákazníkovi. Předání softwaru bude probíhat protokolárním způsobem (tj. podpisem Akceptačního protokolu). V procesu předání softwaru jsou podmínky uvedené v cenové nabídce (či případně v Analýze, je – li vytvořena) pak závazným měřítkem, dle kterého bude posouzeno, zda software byl implementován řádně, tj. tak, aby mohl sloužit potřebám Zákazníka. Zákazník je povinen software převzít a jeho převzetí potvrdit podpisem Akceptačním protokolu i v případě, že software bude vykazovat drobné vady nebránící jeho provozu. 

  Zákazník je oprávněn software nepřevzít, pokud zcela neodpovídá podmínkám uvedených ve zmíněných dokumentech či má takové vady, které zcela vylučují jeho užívání. Nedostaví-li se Zákazník bezdůvodně k řádně svolané přejímce, považuje se software za předaný dnem, kdy se přejímka měla uskutečnit. V tomto případě se skutečnosti uvedené v Akceptačním protokolu ze strany společnosti KODYS mají za prokázané.

 4. Předání softwaru elektronickou cestou: Zákazník je srozuměn se skutečností, že SW může být předán ze strany společnosti KODYS elektronicky (pomocí emailu – a to pokud to jeho povaha a okolnosti dovolí). V případě předání SW pomocí e – mailu je společnost KODYS oprávněna vystavit a doručit Zákazníkovi fakturu, na jejímž základě je Zákazník povinen uhradit cenu SW. Vystavením faktury v den odeslání e – mailu obsahující SW není dotčeno právo Zákazníka vytýkat nedostatky či nefunkčnost SW uvedené v úvodu tohoto článku. Zákazník je srozuměn se skutečností, že vyskytnuvší závady či nedostatky SW však nejsou překážkou úhrady doručené faktury a i v této situaci je povinen fakturu uhradit. Odeslaný e – mail slouží jako podklad pro fakturaci ze strany společnosti KODYS. 

 5. Autorská práva k SW dodávaným ze strany společnosti KODYS v rámci předmětu plnění, ať již jde o produkty vlastního vývoje společnosti KODYS či zprostředkování prodeje SW třetí strany, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. Autorská práva vztahující se k SW včetně příslušné dokumentace přísluší zmíněným subjektům a nejsou případným smluvním vztahem společnosti KODYS a Zákazníka nijak dotčeny. Zákazníkovi vzniká pouze nevýhradní právo SW užít způsobem, jenž je blíže uveden ve smlouvě.

 6. Společnost KODYS tímto informuje Zákazníka o jeho právní povinnosti zajistit si příslušné licence k produktům třetích stran, které bude SW vytvořený nebo dodaný společností KODYS pro Zákazníka využívat. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost KODYS není v žádném smluvním vztahu s výše zmíněnou třetí stranou, je výhradní povinností Zákazníka si tuto licenci opatřit sám a z tohoto důvodu žádné náklady na zakoupení licence od třetí strany nemohou jít na vrub společnosti KODYS. Stejně tak společnost KODYS nenese jakoukoliv odpovědnost v případě, že Zákazník neuposlechne doporučení společnosti KODYS a nezakoupí licenci pro produkty třetích stran, jež využívá SW pro něj vytvořený či dodaný.

 7. Zákazník bere na vědomí, že omezení či neposkytnutí požadované součinnosti z jeho strany může mít za následek prodloužení termínů dokončení a předání softwaru o tu dobu, kdy nedošlo ze strany Zákazníka k poskytnutí součinnosti. 

 8. V případě, že dojde k situaci, kdy některé ustanovení Licenčních podmínek je anebo se stanou neplatným, neúčinným anebo nerealizovatelným, nebude tímto faktem ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost těchto Licenčních podmínek.

 9. Práva a povinnosti vyplývající z Licenčních podmínek přechází na případné právní nástupce Zákazníka.

 10. Tyto Licenční podmínky jsou platné od 15.4.2020, nahrazují v plném rozsahu všechny do té doby účinné licenční podmínky společnosti KODYS a současně ruší veškerá předchozí ustanovení či zvyklosti. Právní vztahy založené na základě dříve platných licenčních podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

za KODYS, spol. s r. o.
Ing. Jan Příhoda
ředitel společnosti